Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling
van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd
onvolledig c.q. onjuist is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband
houdt met het gebruik van deze site.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is
van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.
Met het oog op al het bovenstaande wordt de lezer altijd aangeraden

onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek
te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op de site kan dagelijks worden aangevuld en eventuele

wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder
enige kennisgeving worden aangebracht.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te
vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen

vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke,
schriftelijke, toestemming van de eigenaar of webmaster.

All rights reserved © 2011 Olst Data Design - Disclaimer - Finstral rallyteam